Bo och Mats Hollsten är far-och sonduon som använder måleri, poesi och drama för att kämpa för något större, en inkluderande samhällsvision som möter alla. Deras skapande syftar till att gestalta och inspirera till de större tankarna i livet. De vill inspirera andra till förändring och att hitta mod inom sig själva och finna nya vägar som inte är de traditionella ritade av samhället! Bo och Mats menar att det idag finns en tendens att försöka stoppa alla i en form, ett tillvägagångssätt de känner hindrar oss från att utvecklas som personer. Deras dröm är att introducera fler inlärningssätt och att skapa en mångfald av inlärningsmetoder som får ta plats. Bo och Mats är själva bekanta med hur det är att tänka annorlunda och att ha andra behov än de som erbjuds av samhället. De lever med autism och har därför behövt alternativa lärandeprocesser, processer som de inte känner erbjuds idag. De ser autismen som en gåva, en förutsättning för sitt eget skapande. Denna gåva kräver dock andra lärandesätt än traditionell utbildning, lärandesätt som är icke-auktoritära, och inte bygger på att ett svar är rätt eller fel. Bo och Mats vill öppna folks medvetande om att lärande på detta sätt är möjligt för alla genom INBILDNING.

Efter sextiofem års arbete med pedagogiska frågor, och viktiga självinsikter under skoltid och arbetsliv, har Bo konstaterat att ett auktoritärt utbildningssätt skadar personer med alternativa behov. Deras nyfikenhet kvävs, ljuset slocknar. Bo och Mats ser här en destruktiv sida i samhället med alla krav på att anpassa sig, och att man inte vågar vara annorlunda. Man vill vara till lags och behaga andra men i och med detta blir det svårt att våga vara sig själv. Inbildning bygger istället på ett eget sökande där värdet ligger i frågan, inte i svaret. Genom att ställa frågor utan att förvänta oss ett visst svar sätter vi igång fantastiska tankeprocesser som utvecklar oss som individer. Våra unika tankar och känslor kommer fram på ett helt annat sätt.

”Vi ser ett starkt behov av ett mer frimodigt tankesätt kring lärande.” – Bo

 

Hela pedagogiken är samlad på www.inbildning.com. Där finns boken om INBILDNING, en facklitterär skönbok, 26 kapitel, 753 sidor.

Det konstnärliga skapandet befriar

Orden och poesin om inbildning som förenas med Mats abstrakta målningar, vars motiv kommer inifrån. Mats vet inte om de föds ur texten eller tvärtom men de hör ihop, och kanske är det inte en slump att motiven är av abstrakt karaktär. Det finns en fråga men inte ett rätt svar, precis som genom inbildning. Bo och Mats skapande ger frihet både i uttryck och intryck. Alla upplever världen på olika sätt, något dessa två tycker är en tillgång man bör ta vara på.

Konsten har varit en hjälp att uttrycka sig, och skapandet befriar. Konsten innebär frihet, ett sätt att hitta sin väg i samhället och att arbeta med de stora frågorna. Bo och Mats utvecklar sina tankegångar med hjälp av text och visuella medier, det blir ett sätt att öppna portarna och släppa begränsningarna. Konstnärlig frihet är viktigt att få, men Mats menar att ”konsten är fri vare sig den får frihet eller inte”. Bilderna skapas bland annat med akryl och akvarellpennor för att sedan omvandlas med hjälp av vatten. Efter att ha gått igenom flera skapandemetoder har Mats landat i detta uttryck. Linjerna ligger kvar, men får frihet med hjälp av vattnet.

Baserat på idéer presenterade i en tidigare vetenskaplig dramatiserad radioteater väcktes tankarna på en bok där deras budskap fick komma till liv, där bild och text fick samverka. De arbetade fem år med att sammanställa boken som utkom 2007. För varje ny bok har arbetstiden förkortats och idag har de givit ut elva böcker.

”Konsten är fri vare sig den får frihet eller inte” – Mats

”Förskräckelse”. På odeskarnevalen.bloggo.nu under rubrikerna; ”Kan människan utvecklas, är detta möjligt” och ”Att våga se högkänslighet som en gåva” finns hittills 26 kapitel att läsa.

Möjligheterna till utveckling driver dem vidare

Det konstnärliga arbetet binder dem samman och har lett till en nära relation. De undersökande och filosofiska tankeprocesserna har haft en sammansvetsade effekt för Bo och Mats. Deras gemensamma mål med arbetet har alltid varit att bli mottagna, och att få ut sitt budskap. Likt Sokrates teorier bygger deras filosofi på frågans makt och strävan efter att ifrågasätta och söka nya sanningar och tankar. I detta har de upplevt ett stort motstånd från andra vilket har varit tufft. De upplever att deras ifrågasättande av utbildning är ett laddat ämne. Strävan efter att nå fram och skapa diskussion har ändå fått dem att orka fortsätta. ”Folk behöver inte tycka om det vi säger, men vi önskar att de tycker någonting om det”, och Bo är en man som inte är rädd för uppgifter som tar tid och kräver tålamod. Önskan att öppna upp för en diskussion kring mänsklig utveckling och självständigt tänkande driver dem vidare. Hur bejakar man sådant tänkande? Jo, genom konsten. Konsten har en viktig roll i att utveckla sin förmåga till kreativt tänkande.

Att vara autistisk är att vara en annan typ av människa, att leva vid sidan av samhället. Det kan vara svårt att hantera andra människor och man känner sig som i en främmande värld, där det är tomt och pratigt. Ofta upplever Bo och Mats att det inte finns något öra som kan ta emot deras budskap. Att våga lämna ut sig till skapelseprocessen och lita på resultaten kan därför kännas läskigt. De beskriver dock att de ser en glädje hos människor när de vågar släppa sina begränsningar och vågar vara sig själva. Deras vision förblir att öppna människors själar och sinnen för att välkomna dem till ett liv med inbildning, där utrymme ges för sällan hörda röster inom människan och därmed tränar förmågan till självinsikt.

Inbildningsmanifest finns att läsa i Bo & Mats Hollstens portfolio på Bättre Konst.

 

”Tonlös”

Välkomna till

Utställning och uppträdande med urdrag ur böckerna
Konst, poesi och dramatik kring frågorna Kan livet segla? Är människan förklaringsbar?
När: 12 september
Plats: Café Mariaberget www.cafemariaberget.se