fbpx

Köpvilkor

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Dessa användarvillkor är viktiga eftersom de reglerar förhållandet mellan dig och Artportable samt påverkar dina legala rättigheter och skyldigheter. Vänligen ta därför en stund och läs igenom dessa användarvillkor noggrant. Den aktuella versionen av dessa användarvillkor finns alltid tillgänglig på Artportables hemsida.

1. Åldersgräns och kontoberättigande
1.1. För att vara berättigad att ingå avtal med Artportable och starta ett abonnemang hos Artportable måste du vara minst 18 år gammal och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal och godkänna att bli bunden av villkoren.
1.2. Du måste förse Artportable med korrekt information om dig själv vid registreringen av ett konto hos oss, inklusive kontaktinformation till dig, samt en giltig betalningsmetod.

2. Produkt

2.1. Artportable tillhandahåller en personanpassad digital abonnemangsprodukt genom vilken du som abonnent kan publicera din portfolio. Artportable kan även från tid till annan erbjuda tillgång till olika typer av sociala medieforum, vilka kan vara öppna för offentligheten, i syfte att ytterligare förbättra och berika din användarupplevelse.

2.2. För att kunna nyttja produkten måste du använda en internetuppkopplad enhet som är kompatibel med Artportables tekniska krav. Kund åtar sig att vid varje tidpunkt ha tillgång till erfoderlig mjukvara för att använda artportables.com produkter. Du måste också tillhandahålla oss eller vår partner ditt val av betalningsmetod bland de betalningsmetoder som godkänns av Artportable från tid till annan. För en fullständig och uppdaterad lista över de tekniska kraven, Artportables partners samt de aktuella godkända betalningsmetoderna som finns på Artportables hemsida. Artportable förbehåller sig dock rätten att, från tid till annan, ändra de tekniska kraven för att nyttja produkten och för att ändra, lägga till eller ta bort partners och betalningsmetoder. Artportable förbehåller sig rätten att, när som helst, lägga till eller ta bort partners och betalningslösningar utan någon föregående notifikation till dig.

2.3 Leverans
Artportable leveranstid är inom 7 arbetsdagar från att Artportable erhållit erfoderligt material från köpare.

3. Abonnemangsformer
3.1. Artportable förbehåller sig rätten att ensamt besluta om att addera nya abonnemangsformer, ta bort existerande abonnemangsformer eller att ändra egenskaper eller funktionaliteterna i sådana abonnemangsformer från tid till annan. Om en sådan ändring väsentligt påverkar en abonnents befintliga abonnemang negativt, kommer abonnenten att meddelas därom och ges möjlighet att avsluta abonnemanget.
4. Priser och betalningar
4.1. Artportable samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras innan de regleras hos Artportable.
4.2. Produkten betalas i samband med köp. I vissa fall kan tidpunkten för debitering ändras, till exempel om det inte är möjligt att bekräfta giltigheten av information beträffande exempelvis din valda betalningsmetod och kreditkortsuppgifter.

4.3. Priser på Artportables webbsida inkluderar moms. Betalning är möjligt via de betalningssätt som anges på Artportablers hemsida.

4.4. Priser kan variera beroende på vilken typ av betalningsmetod som används. För det fall priser varierar kommer Artportable att informera om detta i anslutning till den allmänna betalningsinformationen på hemsidan.

4.5. Artportable förbehåller sig rätten att stänga ned din tillgång till produkten vid utebliven eller sen betalning. Vid försenad betalning är Artportable berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter.

5. Ångerrätt under ångerrätts perioden
5.1. En abonnent av produkten har fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, oaktat val av abonnemangsform. Ångerrätten gäller från den dagen du tecknade ditt abonnemang.

5.2. Om du har publicerat din portfolio eller på annat sätt nyttjar produkten, accepterar du därigenom att ångerrätten enligt 7 förverkas.

5.3 Om du vill avsluta abonnemanget under ångerrätt perioden vänligen meddela oss genom att skicka ett email till agreement@artportable.com

6. Tredjepartsinnehåll och länkar
6.1. Artportable är inte ansvarig för kvaliteten eller leveransen av några produkter erbjudna, tillgängliggjorda, mottagna eller marknadsförda på sådana tredje parters webbsidor, sociala medier eller kanaler. Artportable är därför inte ansvarig för innehåll som tillhandahålls på tredje parts webbsida, sociala medier eller kanaler i övrigt och Artportable är under inga omständigheter ansvariga för direkt, indirekt eller annan skada som uppstått genom oaktsamhet, passivitet, avtalsbrott, förtal, upphovsrättsintrång eller intrång i andra immateriella rättigheter, orsakat av framställning, distribuering eller nyttjande av information eller innehåll från tredje parts webbsidor, sociala medier eller kanaler i övrigt.

6.2. Produkten kan komma att integrera, integreras med eller tillhandahållas i samband med tredje parts tjänster eller innehåll. Artportable kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster eller deras innehåll. Du rekommenderas att noggrant läsa igenom eventuella avtal, villkor och integritetspolicys som avser sådana tredje parters tjänster och/eller deras innehåll.

7. Löptid och uppsägning
7.1. Tjänsten löper månadsvis från det att du har köpt en portfolio hos Artportable och avslutas som tidigast efter 12 månader.

7.2. För att säga upp abonnemanget inför en ny årsperiod måste du säga upp abonnemanget 1 månad innan en ny årsperiod påbörjas annars löper abonnemanget vidare i 12 månader.

7.3. För att säga upp abonnemanget mailar du till agreement@artportable.com och du får då en bekräftelse på din uppsägning.

7.4. Utöver vad som anges i punkten 4.5 eller någon annanstans i villkoren, har Artportable rätt att avsluta eller begränsa din användning av produkten med omedelbar verkan om Artportable har anledning att misstänka att du, eller annan person som du ger åtkomst till via ditt konto, bryter mot villkoren eller andra tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter. Detta gäller även om du på andra sätt använder produkten på ett bedrägligt sätt eller i övrigt på ett sätt som kan medföra skada för Artportable eller annan tredje part.

8. Artportables rättigheter och åtaganden
8.1. Som del av tillhandahållandet av Tjänsten kan Artportable eller samarbetspartners till Artportable komma att kontakta dig via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt genom Tjänsten i syfte att kommunicera kring funktioner inklusive påminnelse om att ditt betalkort löper ut eller innehållet i Tjänsten. Där detta gäller kan Artportable också komma att kontakta dig via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt genom Tjänsten avseende erbjudanden eller liknande aktiviteter, produkter och event som är kopplade till Tjänsten.

8.2. Artportable ansvarar inte för eventuella störningar i mobilnätet eller hos din internetleverantör.

8.3. Produkten finns tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Artportable ger dock inga garantier för att produkten alltid är fri från fel eller avbrott. För det fall det uppstår brister eller avbrott i produkten ska Artportable ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Artportable har också rätt att, i rimlig omfattning, tillfälligt stänga ned produkten i syfte att genomföra exempelvis uppdateringar, uppgraderingar och service.

8.4. Artportable äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part. Vidare har Artportable rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt villkoren. Förändringar som kan påverka hanteringen av dina personuppgifter ska vidtas i enlighet med Artportables Integritetspolicy.

8.5. Artportable kan ensamt besluta om att göra ändringar i villkoren. Om det görs materiella ändringar i villkoren med en negativ påverkan för dig kommer detta att kommuniceras antingen genom en notis i produkten eller genom ett e-postmeddelande, SMS eller push notifikation. I vissa fall kommer vi fråga efter ditt uttryckliga medgivande och i vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg och då kommer din fortsatta användning av produkten räknas som ditt medgivande. Det är därför viktigt att du läser alla meddelanden från oss noggrant. Om du vid något tillfälle önskar upphöra med användandet av produkten på grund av sådana uppdateringar eller ändringar i Villkoren, kan du avsluta Tjänsten genom att följa instruktionerna under avsnitt 7 i dessa Användarvillkor.

9. Abonnentens åtaganden och rättigheter
9.1 Abonnenten äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren utan Artportables skriftliga samtycke.

9.2. Abonnenten förbinder sig att inte använda produkten på något sätt som riskerar eller kan riskera att produkten avbryts, skadas eller försämras på något sätt. Du förbinder dig att inte använda webbsidan för någon bedräglig aktivitet eller i anslutning till ett brottsligt agerande eller andra olagliga aktiviteter, eller att skicka, använda eller återanvända sådant material som inte tillhör dig; eller som är olagligt, stötande (inklusive men inte begränsat till material med sexuellt innehåll eller som främjar rasism, hat eller våld), bedrägligt, missvisande, utnyttjande, oanständigt, förolämpande, diskriminerande, nedsättande, obscent, pornografiskt eller gör intrång i upphovsrätt, varumärke, konfidentiell information, privatliv eller annan information eller rättighet vilken du inte äger eller som i övrigt är skadegörande för tredje part.

9.3. För det fall produkten, eller delar därav, är felaktiga eller defekta uppmanas du att kontakta Artportable på customerservice@artportable.com.

10. Avtalspart
10.1. Produkten erbjuds och tillhandahålls under dessa villkor av Artportable AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559113-1171 med bolagsadress Åsögatan 176, 116 32 Stockholm. För att kontakta oss eller vår kundtjänst ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till customerservice@artportable.com

11. Övrigt
11.1. Villkoren ska vara föremål för och tolkas enligt svensk lag, exkluderat lagsvalsprinciper.

11.2. Vid tvist mellan Artportable och abonnenten ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

11.3. För mer information om Tjänsten eller om du behöver hjälp med någon funktion eller ditt konto, vänligen kontakta customerservice@artportable.com